Door verder te gaan met uw navigatie op deze site, aanvaardt u het gebruik van cookies of andere tracers om u bezoekstatistieken te verschaffen. Meer informatie

Accepteer

Juridische informatie

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze site gebruikt.

Website redacteur

Adres: 28 ZA Labahou, 30140 Anduze, Frankrijk

Tel : +33 (0)4 66 24 54 56
Email: contact@ergosante.fr

Ergosanté is een naamloze vennootschap met een raad van bestuur en een kapitaal van 216382,60 €
RCS Nimes B 790 648 851 - Siret : 79064885100026
APE : 4665Z

Editorial Manager

Samuel Corgne als stichtend directeur

Hosting

De website ergosante.fr wordt gehost door Automattic via haar wordPress.com interface.
Adres: 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107

Gebruiksvoorwaarden

De website die toegankelijk is via de volgende url: ergosante.fr wordt beheerd overeenkomstig de Franse wetgeving. Op het gebruik van deze site zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Door de site te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en aanvaard. Zij kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving door Ergosanté worden gewijzigd.
Ergosanté kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van de dienst.

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt regelmatig bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden, weglatingen of lacunes bevatten. Als u een hiaat, een fout of een schijnbare storing opmerkt, kunt u dit melden via ons contactformulier, waarbij u het probleem zo nauwkeurig mogelijk beschrijft (pagina die het probleem veroorzaakt, actie die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser, enz.)
Het downloaden van inhoud gebeurt op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bijgevolg kan Ergosanté niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de computer van de gebruiker of voor het verlies van gegevens als gevolg van het downloaden.
Foto's zijn niet contractueel.
Ergosanté is niet verantwoordelijk voor de hyperlinks op deze website naar andere bronnen op internet.

Geschillen

Op deze voorwaarden is het Franse recht van toepassing en elk geschil of geschil dat uit de interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden zou kunnen voortvloeien, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Ergosanté. De referentietaal voor de beslechting van geschillen is het Frans.

Verklaring aan de CNIL

Overeenkomstig wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd bij wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) inzake informatica, bestanden en vrijheden, is de site aangemeld bij de Commission nationale de l'informatique et des libertés(www.cnil.fr).

Recht op toegang

In toepassing van deze wet hebben internetgebruikers het recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van gegevens die hen persoonlijk betreffen. Dit recht kan worden uitgeoefend per post naar Ergosanté - 28 ZA Labahou - 30140 Anduze - Frankrijk of via ons contactformulier. De verzamelde persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt, behalve voor de goede uitvoering van de door de internetgebruiker bestelde dienst.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk en worden niet aan derden meegedeeld, behalve voor de goede uitvoering van de dienst.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafische voorstellingen, afbeeldingen, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en pictogrammen, alsmede de opmaak ervan, zijn het exclusieve eigendom van Ergosanté, met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud van andere partners of auteurs.
Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ergosanté. Deze weergave of reproductie, op welke wijze dan ook, vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L.3335-2 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom. Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker kan inhouden. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.

Ergosanté is eigenaar van de "rechten van de producenten van databanken" als bedoeld in boek III, titel IV, van het wetboek van intellectuele eigendom (wet nr. 98-536 van 1 juli 1998) betreffende het auteursrecht en de databanken.

Gebruikers en bezoekers van de website kunnen een hyperlink naar deze site maken, maar alleen naar de homepage, bereikbaar via de volgende URL: ergosante.fr, mits deze link in een nieuw venster opent. Met name een link naar een subpagina ("deep link") is verboden, evenals het openen van deze site in een frame ("framing"), tenzij Ergosanté daar vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Voor elk verzoek om toestemming of informatie kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier. Voor de pers gelden specifieke voorwaarden.

De illustraties werden verkregen van Adobe Stock.

Algemene voorwaarden

Deze site wordt voorgesteld in HTML5 en CSS3 talen, voor een beter gebruiksgemak en een aangenamere grafische weergave, raden wij u aan moderne browsers te gebruiken zoals Safari, Firefox, Chrome,...

Informatie en uitsluiting

Ergosanté stelt alles in het werk om betrouwbare informatie te verstrekken en haar websites bij te werken. Er kunnen echter fouten of omissies voorkomen. De internetgebruiker moet er dus voor zorgen dat de verstrekte informatie juist is en Ergosanté op de hoogte brengen van elke wijziging van de site die hij nuttig acht. Ergosanté is geenszins verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie, noch voor de directe of indirecte schade die eruit kan voortvloeien.

Cookies

Voor statistische en weergave doeleinden gebruikt deze site cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen om technische gegevens over uw navigatie vast te leggen. Sommige delen van deze site kunnen niet functioneren zonder de acceptatie van cookies.

Hyperlinks

De websites van Ergosanté kunnen links bevatten naar andere websites of andere bronnen op internet.

Ergosanté heeft geen enkele controle over de sites die met haar internetsites verbonden zijn. Ergosanté is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites en externe bronnen, noch garandeert zij deze. Ergosanté kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze externe sites of bronnen, en met name uit de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of uit het gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De aan dit gebruik verbonden risico's zijn volledig voor rekening van de internetgebruiker, die de gebruiksvoorwaarden moet naleven.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites van Natural net mogen geen hyperlink naar deze site maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Ergosanté.

Als een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de websites van Ergosanté wil plaatsen, moet hij of zij een e-mail sturen naar de site om de plaatsing van een hyperlink aan te vragen. Ergosanté behoudt zich het recht voor een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen.

Zoek op

Bovendien erkent of aanvaardt Ergosantét, door naar een website te verwijzen om informatie te zoeken, geenszins enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van deze site.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Het is daarom uw verantwoordelijkheid om alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat hetgeen u voor uw gebruik selecteert vrij is van zaken als virussen, Trojaanse paarden, enz. ....

Verantwoordelijkheid

De klant heeft de plicht zijn behoeften duidelijk te formuleren en zich te informeren. Indien de door Ergosanté verstrekte informatie onjuist blijkt te zijn, is het aan de klant om de samenhang of aannemelijkheid van de verkregen resultaten te controleren. Ergosanté kan tegenover derden geenszins aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door de klant van de informatie of het ontbreken daarvan in haar producten, met inbegrip van een van haar internetsites.

Contacteer ons

Ergosanté staat tot uw beschikking voor eventuele opmerkingen of suggesties. U kunt ons in het Frans schrijven via ons contactformulier